fbpx

Klubvedtægter

Navn og hjemsted
§1. Foreningens navn er Hafnia Floorball Club.
stk.2. Foreningens hjemsted er København.

Formål
§2. Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne et sportsligt fællesskab samt at dyrke floorball, rullehockey og fodbold i overensstemmelse med Dansk Floorball Unions samt DAIs gældende regler.

Medlemskreds
§3. Medlemskab af Hafnia Floorball Club kan opnås efter anmodning om dette til et medlem af foreningens bestyrelse. Optagelse som medlem af foreningen sker når der er betalt kontingent. Opretholdelse af medlemskabet er betinget af, at medlemmet betaler kontingent til foreningen. Hvis et medlem optages kontingentfrit sker optagelsen ved kassererens meddelelse til det nye medlem. Denne meddelelse skal bekræftes for hver kontingentperiode hvor medlemmet er kontingentfri.
stk.2. Medlemmerne forpligter sig til at være loyale overfor foreningen.
stk.3. Eksklusion kan kun besluttes på generalforsamlinger, og kun hvis 2/3, eller flere, af de fremmødte stemmer herfor.

Foreningens organer
§4. Foreningens organer er:
A. Generalforsamlingen
B. Bestyrelsen
C. Revisorudvalget

Ordinær generalforsamling
§5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
stk.2. Foreningen afholder hvert år generalforsamling i februar eller marts måned.
stk.3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling ved brev til medlemmerne, ved annoncering ved træningssamlinger og lignende, med minimum 21 dages varsel.
stk.3. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før, og skal stilles skriftligt.
stk.5. Ethvert medlem har ret til at få oplæst indkomne forslag inden generalforsamlingen.
stk.6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved fremmøde af 1/3 af klubbens medlemmer eller flere. Hvis generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig fastlægges på stedet en dato for en ny generalforsamling, tidligst 14 dage efter. Denne efterfølgende generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmøde.
Stk.7. Ethvert fremmødet medlem har een stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ethvert fremmødt medlem kan kun medbringe een fuldmagt hvorved vedkommende har to stemmer. En fuldmagt opfattes som et fremmødt medlem.
stk.8. Generalforsamlingen fastlægger hvert år, i forbindelse med godkendelse af foreningens regnskab, kontingentet.
stk.9. Generalforsamlingen fastsætter foreningens sportslige mål for den kommende sæson. Hvis de fastsatte mål er opnået eller uopnåelige kan bestyrelsen justere disse.
stk.10. Dirigenten leder generalforsamlingen suverænt.
stk.11. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal.
stk.12. Referatet godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Referatet bør indeholde uddrag af evt. debat.
stk.13. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal.

stk.14. Den ordinære generalforsamlings faste dagsorden er:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg til foreningens organer
6. Fastsættelse af klubbens sportslige mål
7. Indkomne forslag
8. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling
§6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter bestyrelsens eller minimum 1/3 af medlemmernes skriftlige anmodning herom.
stk.2. Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig efter samme regler og med samme varsler som ordinær generalforsamling.
stk.3. Ved begæring af ekstraordinær generalforsamling angives dagsorden.

Bestyrelsen
§7. Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen sammensættes med en repræsentant for hvert turneringsaktivt hold, såfremt dette er muligt. Generalforsamlingen vælger formand og kasserer. De to poster kan ikke beklædes af den samme person. Formanden tegner klubben udadtil. Formanden og kassereren tegner i fællesskab for foreningens midler
Ved beløb under 4001,- kr. dog alene ved formandens eller kassererens underskrift.
stk.2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen.
stk.3. Bestyrelsen holder møde når det begæres af to bestyrelsesmedlemmer eller når formanden finder det nødvendigt.
stk.4. Foreningens bestyrelse leder, og fordeler, aktiviteterne i foreningen, og fører regnskab. Foreningens bestyrelse er ansvarlig overfor generalforsamlingen og ansvarlig for alle foreningens aktiviteter og arbejde. Det er bestyrelsens opgave at sikre foreningens videre drift.
stk.5. Foreningens bestyrelse holder nedennævnte bøger og arkivmappe (evt. elektronisk):
A. Medlemsbog
B. Regnskabsbog
C. Alle skrivelser arkiveres
D. Mødereferater
stk.6. Foreningens medlemmer har til enhver tid ret til at se de under stk.5. nævnte bøger og arkivmappe.

Trænere
§8. Bestyrelsen an- og afsætter trænere for hvert af foreningens hold.

Revisorudvalget
§9. Revisorudvalget består af to på generalforsamlingen valgte medlemmer. Revisorudvalgets opgave er at revidere foreningens regnskab før hver ordinær generalforsamling.
stk.2. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december
stk.3. Revisorerne må ikke tilhøre bestyrelsen eller være suppleanter til denne.

Foreningens opløsning
§10. Foreningen kan kun opløses hvis minimum ½ af medlemmerne møder op og 2/3 af de fremmødte eller flere, stemmer herfor. Generalforsamlingen beslutter da, hvilket almennyttigt formål, der skal tilgodeses med foreningens aktiver.