Klubvedtægter

Navn og hjemsted
§1. Foreningens navn er Hafnia Floorball Club af 1992
stk.2. Foreningens hjemsted er København.

Formål
§2. Foreningens formål er at tilbyde medlemmerne et sportsligt fællesskab samt at dyrke floorball i overensstemmelse med Floorball Danmark samt DAIs gældende regler.

Medlemskreds
§3. Medlemskab af Hafnia Floorball Club kan opnås efter anmodning om dette til et medlem af foreningens bestyrelse. Optagelse som medlem af foreningen sker når der er betalt kontingent. Opretholdelse af medlemskabet er betinget af, at medlemmet betaler kontingent til foreningen. Hvis et medlem optages kontingentfrit sker optagelsen ved kassererens meddelelse til det nye medlem. Denne meddelelse skal bekræftes for hver kontingentperiode hvor medlemmet er kontingentfri.
stk.2. Medlemmerne forpligter sig til at være loyale overfor foreningen.
stk.3. Eksklusion kan kun besluttes på generalforsamlinger, og kun hvis 2/3, eller flere, af de fremmødte stemmer herfor.

Foreningens organer
§4. Foreningens organer er:
A. Generalforsamlingen
B. Bestyrelsen
C. Revisorudvalget

Ordinær generalforsamling
§5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
stk.2. Foreningen afholder hvert år generalforsamling i februar eller marts måned.
stk.3. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling pr. mail til medlemmerne med minimum 21 dages varsel.
stk.4. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før, og skal stilles skriftligt.
stk.5. Den endelige dagsorden inklusiv indkomne forslag sendes ud 7 dage før generalforsamlingen.
stk.6. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den er rettidigt indkaldt og varslet.
stk.7. Ethvert fremmødet medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. Ethvert fremmødt medlem kan kun medbringe én fuldmagt hvorved vedkommende har to stemmer. En fuldmagt opfattes som et fremmødt medlem. Man skal være 16 år for at kunne stemme. Forældre til medlemmer under 16 år har én stemme.
stk.8. Generalforsamlingen fastlægger hvert år, i forbindelse med godkendelse af foreningens regnskab, kontingentet.
stk.9. Generalforsamlingen fastsætter foreningens sportslige mål for den kommende sæson. Hvis de fastsatte mål er opnået eller uopnåelige kan bestyrelsen justere disse.
stk.10. Dirigenten leder generalforsamlingen suverænt.
stk.11. Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal.
stk.12. Referatet godkendes på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Referatet bør indeholde uddrag af evt. debat.
stk.13. Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal.

stk.14. Den ordinære generalforsamlings faste dagsorden er:

1. Valg af dirigent og referent
2. Forpersonens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Fastsættelse af klubbens sportslige mål
6. Indkomne forslag
7. Valg til foreningens organer
8. Valg af revisor
9. Evt

stk.15. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde. I forbindelse med digitale generalforsamlinger, skal disse vedtægters øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling overholdes.
stk.16. Det digitale system, der anvendes på digitale generalforsamlinger, skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, så der undgås uvedkommendes deltagelse.

Ekstraordinær generalforsamling
§6. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter bestyrelsens eller minimum 1/3 af medlemmernes skriftlige anmodning herom. Og senest en måned efter ønsket herom.
stk.2. Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig efter samme regler og med samme varsler som ordinær generalforsamling.
stk.3. Ved begæring af ekstraordinær generalforsamling angives dagsorden.

Bestyrelsen
§7. Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen sammensættes med en repræsentant for hvert turneringsaktivt hold, såfremt dette er muligt. Generalforsamlingen vælger forperson og kasserer. De to poster kan ikke beklædes af den samme person. Forpersonen tegner klubben udadtil. Forpersonen og kassereren tegner i fællesskab for foreningens midler
Ved beløb under 4001,- kr. dog alene ved forpersonens eller kassererens underskrift.
stk.2. Forpersonen og kassereren vælges for to år ad gangen. Ordinære medlemmer vælges for et år ad gangen.
stk.3. Bestyrelsen holder møde når det begæres af to bestyrelsesmedlemmer eller når forpersonen finder det nødvendigt.
stk.4. Foreningens bestyrelse leder, og fordeler, aktiviteterne i foreningen, og fører regnskab. Foreningens bestyrelse er ansvarlig overfor generalforsamlingen og ansvarlig for alle foreningens aktiviteter og arbejde. Det er bestyrelsens opgave at sikre foreningens videre drift.
stk.5. Foreningens bestyrelse holder nedennævnte bøger og arkivmappe (evt. elektronisk):
A. Medlemsoversigt
B. Regnskab
C. Alle skrivelser arkiveres
D. Mødereferater
stk.6. Foreningens medlemmer har til enhver tid ret til at se de under stk.5. nævnte bøger og arkivmappe.

Trænere
§8. Bestyrelsen an- og afsætter trænere for hvert af foreningens hold.

Revisorudvalget
§9. Revisorudvalget består af to på generalforsamlingen valgte medlemmer. Revisorudvalgets opgave er at revidere foreningens regnskab før hver ordinær generalforsamling.
stk.2. Regnskabsåret er 1. januar til 31. december
stk.3. Revisorerne må ikke tilhøre bestyrelsen eller være suppleanter til denne.

Foreningens opløsning
§10. Foreningen kan kun opløses hvis minimum ½ af medlemmerne møder op og 2/3 af de fremmødte eller flere, stemmer herfor. Generalforsamlingen beslutter da, hvilket almennyttigt formål, der skal tilgodeses med foreningens aktiver.

 

Vedtægterne er senest ændret til Generalforsamling d. 15/3-2022

Sæsonstart

Første træning er tirsdag d. 15. august 2024 i Sundby Hallen – Hal 3.

Vi glæder os til at se jer.

Træningstider for sæsonen 24/25:

Tirsdag:

18.00-19.30: Damer (Starter op d. 3. september)
19.30-21.00: Herre 2
21.00-23.00: Herre 1

Torsdag:

17.00-18.30: U11 & Øvrig Ungdom
18.30-20.00: Fælles Seniortræning